Општинске зоне

ОДЛУКА

О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И

НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљеније зоне натериторији општине Пријепоље.

Члан 2.

На територији општине Пријепоље одређују се четири зоне у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима општине Пријепоље, односно са радним зонама и другим садржајима унасељу.

Зоне одређене овом одлуком су: прва,друга,трећа и четвртазона. Прва зона је најопремљенија зона у општиниПријепоље према критеријумима из става 1. овог члана.

Утврђује се да прва зона обухвата све непокретности  које се налазе у насељима Центар града, Вакуф, Шеховићапоље,Шарампов,Центар насеља Коловрат са границама које су прецизно дефинисане у Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Утврђује се да друга зона обухвата непокретности које се налазе у насељима : Бостани 1 и 2, насеље Луке, Хашимбеговића Поље са Пурића Потоком, Залуг 1 и 2 , Душманићи, Каменогорско насеље, Грабље, Чадиње, насеље изнад бившег ТК “Љубиша Миодраговић“ према Сељашници, непокретности које се налазе у Котањској улици ,насељима Јездовића Коса, Калдрма, Суводо, Ратајска, Равне, Брезовача и непокретности које се налазе у индустријској зони на Коловрату ,са границама које су прецизно дефинисане у Одлуци о накнади за коришћење грађевинског земљишта.

Утврђује се да трећа зона обухвата непокретности које се налазе у насељима Бродарево у границама Генералног плана за Пријепоље и Бродарево, насељима Велика Жупа, Ивање, Сељашница, Милешево и Залуг 3 као и све непокретности које се налазе у оквиру подручја обухваћених Генералним планом за Пријепоље и Бродарево а не припадају првој и другој зони.

Утврђује се да четврта зона обухвата све непокретности које нису обухваћене подручјима

прве, друге и треће зоне.

Члан 3.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Пријепоље и на званичној интернет презентацији општине Пријепоље.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Пријепоље, а примењује се од 01. јануара 2014. године.