ПРЕДМЕТ ОПОРЕЗИВАЊА

Порез на имовину  плаћа се на непокретности које се налазе на територији Републике Србије, и то на:

1) право својине, односно на право својине на земљишту површине преко 10 ари;

2) право закупа стана или стамбене зграде конституисано у корист физичких лица, у складу са законом којим је уређено становање, односно социјално становање, односно законом којим су уређене избеглице, за период дужи од једне године или на неодређено време;

3) право коришћења грађевинског земљишта површине преко 10 ари, у складу са законом којим се уређује правни режим грађевинског земљишта;

4) право коришћења непокретности у јавној својини од стране имаоца права коришћења, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

5) коришћење непокретности у јавној својини од стране корисника непокретности, у складу са законом којим се уређује јавна својина;

6) државину непокретности на којој ималац права својине није познат или није одређен;

7) државину непокретности у јавној својини, без правног основа;

8) државину и коришћење непокретности по основу уговора о финансијском лизингу.

Непокретностима, у смислу става 1. овог члана, сматрају се:

1) земљиште, и то: грађевинско, пољопривредно, шумско и друго;

2) стамбене, пословне и друге зграде, станови, пословне просторије, гараже и други (надземни и подземни) грађевински објекти, односно њихови делови (у даљем тексту: објекти).

Кад на непокретности постоји неко од права, односно коришћење или државина, порез на имовину плаћа се на то право, односно на коришћење или државину, а не на право својине.

Порески обвезник

Обвезник пореза на имовину је правно и физичко лице које је на непокретности на територији Републике Србије:

1) ималац права  тач. 1) до 4) ;

2) корисник непокретности у јавној својини из тачка 5) ;

3) држалац непокретности из  тач. 6) и 7) ;

4) прималац лизинга из  тачка 8) .

Када су на истој непокретности више лица обвезници, обвезник је свако од тих лица сразмерно свом уделу у односу на целу непокретност.

Када удели обвезника  на истој непокретности нису одређени, за сврху опорезивања порезом на имовину сматраће се да су једнаки.

Обвезник пореза на имовину  који не води пословне књиге (у даљем тексту: обвезник који не води пословне књиге), у смислу опорезивања порезом на имовину, јесте:

1) физичко лице које остварује приходе од самосталне делатности у складу са законом којим се уређује опорезивање дохотка грађана (у даљем тексту: предузетник) који порез на доходак грађана на приходе од самосталне делатности плаћа на паушално утврђен приход;

2) друго лице које не води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;

3) предузетник који води пословне књиге - за имовину која није евидентирана у његовим пословним књигама.

Калкулатор није намењен за обвезнике пореза на имовину  који воде пословне књиге (у даљем тексту: обвезник који води пословне књиге), у смислу опорезивања порезом на имовину и то:

1) правно лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије;

2) огранак и други организациони део страног правног лица који обавља привредну делатност у Републици Србији и који пословне књиге води у складу са прописима Републике Србије;

3) предузетник који води пословне књиге - за имовину коју је евидентирао у својим пословним књигама (у даљем тексту: имовина у пословним књигама), осим предузетника из  тачка 1) ;

4) друго лице које води пословне књиге у складу са прописима Републике Србије, осим предузетника из тачка 3).

 

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва физичка лица у року од 30 дана од дана када стекну одређену непокретност која се налази на територији Општине Пријепоље.

Приликом подношења пореске пријаве подносилац је дужан приложити:
  · Личну карту на увид или фотокопију личне карте (уколико има стари образац личне карте) или очитану личну карту,

  · Документ на основу којег доказује основ опорезивања (уговор, решење, пресуда, лист непокретности и сл.)

   • Пројектну документацију или други документ из којег је видљива површина непокретности.

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:

   • Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Трг Братства и Јединства 1, Пријепоље, Шалтер Локалне пореске администрације

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/710-069 .

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (грађани)

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Изменама и допунама Закона о порезима на имовину из 2013. године, од 01.01.2014. године, надлежност јединица локалне самоуправе више није да утврђују порез на имовину правним лицима решењем, као што је то случај код утврђивања пореза на имовину физичких лица, већ правна лица врше самоопорезивање.

С тим у вези, правна лица кроз пореску пријаву (образац ППИ-1) коју подносе надлежној Управи, већ утврђују сами пореску обавезу, на начин утврђен Законом о порезима на имовину и важећим одлукама донесеним од стране Скупштине јединице локалне самоуправе, док је надлежност Управе ограничена на контролу материјалне и формалне исправности пореске пријаве и евидентирање задужења утврђеног у пореској пријави.

Обавезу подношења пореске пријаве имају сва правна лица за имовину коју поседују на територији Општине Пријепоље, те је рок за утврђивање пореза самоопорезивањем и достављање пореске пријаве надлежној Управи 31.03. текуће године за ту календарску годину.

Све накнадне промене од значаја за висину утврђене пореске обавезе, правно лице је дужно да пријави у року од 30 дана од дана настанка промене, те да у том смислу поднесе измењену пореску пријаву са новим обрачуном пореза у складу са насталим променама. У случају измене пореске обавезе у току календарске године, порески обвезник је дужан уз измењену пореску пријаву да достави и документ који је основ за измену утврђене пореске обавезеУколико до 31.12.2013. године порески обвезник није пријавио предметну непокретност у сврху опорезивања, а за ту чињеницу се сазна након овог датума, пореска пријава се подноси на Обрасцу ППИ-1 (до 31.12.2013.)

Пореску пријаву порески обвезници могу поднети:
  - Лично од стране пореског обвезника, овлашћеног лица или пуномоћника, у просторијама Управе, ул. Братства и Јединства бр.1,Пријепоље
  - Образац захтева можете одштампати (параграф: Оригинални обрасци), попунити.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Пореска пријава за утврђивање пореза на имовину (правна лица)

Пореско уверење о измиреним локалним јавним приходима

На основу података о којима се води службена евиденција, а са којом располаже Локална пореска администрација општине Пријепоље, пореском обвезнику се на његов захтев издаје Уверење о плаћеним изворним приходима локалне самоуправе.

Ближе информације могу се добити на телефон 033 / 710 - 069

Попуњен Захтев за издавање уверења се подноси лично локалној пореској администрацији, у Услужном центру на шалтеру. За издавање Уверења плаћа се општинска административна такса у износу од 100,00 динара на рачун 840 - 742251843 - 73 са позивом на број 97  40-084.

Уверење се преузима лично у Локалној пореској администрацији.

Детаљније информације се могу добити и путем телефона: 033/ 710-069

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-грађани

Захтев за издавање уверења о стању пореског дуга-правна лица

 

 

Пријава за локалну комуналну таксу         


Захтев за повраћај - прекњижавање више или погрешно наплаћеног пореза